این گزارش به منظور مذاکرات کارفرما با طرفهای خارجی تهیه شد.
هدف از آن ارائه یک دید کلی نسبت به پروازهای داخلی ایران بوده است. رئوس این گزارش شامل مبادی و مقاصد سفرها، میزان تردد مسافران در هر یک از خطوط هوایی، ظرفیت موجود و میزان ضریب اشغال این خطوط، شرکتهای هواپیمایی و عملکرد آنها در تعداد خطوط پروازی و میزان حمل مسافر بوده است.
گزارش به زبان انگلیسی تهیه شده است.