این گزارش با هدف ارائه نقشه راه (Roadmap) ده ساله برای سرمایه گذاری در مقیاس حدود ۱ گیگاوات برق خورشیدی فتوولتائیک تدوین گردید.این نقشه راه در سه لایه فناوری، بازار و منابع پشتیبان تدوین گردید.

در این گزارش روندهای دنیا و کشور و نیز قوانین و مقررات مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت. بازده و قیمت در فناوریهای مختلف پنل و نیروگاه پیش بینی گردید و بر مبنای مدل مالی طراحی شده اولویت بازارهای هدف تعیین شد. همچنین در خصوص سرمایه گذاری در حوزه بالادستی تولید پنل و میزان یکپارچگی در زنجیره تولید ارائه راهکار گردید.

ارائه شاخصهای مالی نظیر بازده سرمایه گذاری بر مبنای قیمت گذاری و روش تامین مالی از طریق سهم (Financing Equity) یا وام (Debt Financing) بخش دیگری از خروجیهای گزارش بود.

 

فهرست مطالب گزارش نهایی

فصل ۱- سند نقشه‌ی راه در یک نگاه

فصل ۲- اهداف و مفروضات نقشه‌ی راه

۲-۱- تعریف نقشه‌ی راه

۲-۲- راهبردهای کارفرما در زمینه‌ی نیروگاه‌های فتوولتائیک

۲-۳- هدف‌گذاری نقشه‌ی راه

فصل ۳- لایه‌ی بازار

۳-۱- وضع موجود

۳-۱-۱- نیروگاه‌های فعال کشور

۳-۱-۲- نیروگاه‌های در دست اجرا

۳-۲- روش‌شناسی بخش‌بندی بازار

۳-۲-۱- انواع بخش‌بندی بازار

۳-۲-۲- روش‌شناسی بخش‌بندی نقشه راه

۳-۳- شناسایی بخش‌های بازار فتوولتائیک ایران

۳-۳-۱- بخش‌بندی جغرافیایی

۳-۳-۱- بخش‌بندی بر اساس اندازه‌ی مصرف‌کنندگان

۳-۴- اولویت‌بندی بازارها

فصل ۴- لایه‌ی فن‌آوری

۴-۱- روش‌شناسی

۴-۱-۱- الگوی مدل‌سازی مالی

۴-۲- پیش‌بینی فن‌آوری

۴-۲-۱- پیش‌بینی فن‌آوری اجزای نیروگاه

۴-۲-۲- پیش‌بینی فن‌آوری نیروگاه سیلیکون کریستال

۴-۲-۳- پیش‌بینی فن‌آوری نیروگاه غشای نازک

۴-۳- اجرای مدل

۴-۳-۱- مقادیر مفروضات

۴-۳-۲- نتایج

۴-۳-۳- ترکیب لایه‌های فن‌آوری و بازار

۴-۴- تحلیل حساسیت

۴-۴-۱- تحلیل حساسیت نسبت به سرعت افزایش بازده‌ی ماژول

۴-۴-۲- تحلیل حساسیت نسبت به سرعت کاهش قیمت نیروگاه

۴-۴-۱- تحلیل حساسیت نسبت به تغییر تعرفه‌ی خرید تضمینی برق نیروگاه

فصل ۵- لایه‌ی منابع پشتیبان

۵-۱- زنجیره‌ی تأمین

۵-۱-۱- ارزیابی تولید ماژول سیلیکون کریستال

۵-۱-۲- ارزیابی تولید ماژول غشای نازک

۵-۱-۳- نتایج تحلیل مدل مالی

۵-۲- منابع مورد نیاز

۵-۲-۱- منابع مالی

۵-۲-۲- سایر منابع

۵-۳- نتایج مالی سرمایه‌گذار

۵-۳-۱- محاسبه‌ی شاخص‌های مالی

۵-۳-۲- تحلیل حساسیت