سرنگهای بدون سوزن (NFIS – Needle Free Injection Systems) یک آلترناتیو برای رسانش داروهای تزریقی به بدن هستند که در تزریقهای عضلانی و زیرپوستی کاربرد دارند. این سیستمها علاوه بر کاربرد انسانی در تزریق به دام و طیور نیز قابل استفاده هستند. سرنگ بدون سوزن دارای مزایایی برای بیماران و سیستم درمانی است، اما در مقابل هزینه های بالایی نیز دارد.
کارفرمای این پروژه موفق به کسب دانش فنی مورد نیاز برای تولید این محصول شده بود و قصد داشت تا در مقیاس انبوه اقدام به تولید آن نماید. در این پروژه جزئیات بازار تزریق و داروهای تزریقی در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و میزان جذابیت بخشهای مختلف بازار مورد ارزیابی و تحلیلی قرار گرفت و در نهایت برای هر یک از بخشها مدل ورود به بازار پیشنهاد گردید.
همچنین نیازمندیهای عملیاتی برآورد شد و شاخصهای مالی نظیر NPV، IRR، Payback period و نقطه سربه سر (Break Even Point) مورد محاسبه قرار گرفت. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) روی متغیرهای کلیدی خروجی دیگر این گزارش بود.
سرفصلهای گزارش ارائه شده به کارفرما به صورت ذیل بوده است:

خلاصه مدیریتی
تحلیل بازار
معرفی محصول
تحلیل صنعت سرنگ بدون سوزن در دنیا
تحلیل بازار تزریق ایران
تحلیل بازار بخش خودتزریقی
تحلیل بازار بخش تزریق توسط دیگری
جمع‌بندی
مطالعات فنی
تشریح محصول و برنامه توسعه محصول
فرآیند تولید و ماشین‌آلات مورد نیاز
مواد اولیه موردنیاز
نیازمندی‌های عملیاتی
برنامه سازمانی
چهارچوب قانونی فعالیت شرکت
زمان‌بندی انجام فعالیت‌های پروژه راه‌اندازی
مدل مالی
الگوی مدل‌سازی مالی
پیش بینی جریان نقدی سرمایه گذاری
پیش بینی جریان نقدی درآمدی
پیش بینی جریان نقدی هزینهای
پیش بینی جریان نقدی مالیات
پیش بینی جریان نقدی ارزش اسقاط طرح
تحلیل های مالی طرح