این پروژه با هدف انعقاد قرارداد ساخت-بهره‌برداری-انتقال (Build-Operation-Transfer) مابین فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و سرمایه گذار انجام شد. موضوع طرح سرمایه گذاری ایجاد یک کارواش اوماتیک توسط بهره بردار پارکینگهای فرودگاه بود. به منظور بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری، عواید ناشی از کارواش اتوماتیک برای مدت معین توسط فرودگاه به سرمایه گذار منتقل می گردید.