این پروژه با هدف انعقاد قرارداد ساخت-بهره‌برداری-انتقال (BOT) مابین فرودگاه و سرمایه گذار انجام شد. موضوع طرح ایجاد مجموعه پارکینگ طبقاتی و فضاهای اداری و تجاری با سرمایه گذاری سرمایه گذار در زمین فراهم شده نزدیک بخش بار فرودگاه بود. در مقابل سرمایه گذار امتیاز بهره برداری از منافع حاصل از مجموعه احداث شده را برای مدت معین تحصیل می نمود.