این پروژه با هدف انعقاد قرارداد ساخت-بهره‌برداری-انتقال (Build-Operation-Transfer) مابین فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و سرمایه گذار انجام شد. موضوع طرح ایجاد پارکینگ طبقاتی فرودگاه به همراه تعدادی واحدهای اداری و تجاری در نزدیکی قسمت بار فرودگاه بود. به منظور بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری، عواید استفاده از این مجموعه برای مدت معین توسط فرودگاه به سرمایه گذار منتقل می شود.