این پروژه با هدف انعقاد قرارداد ساخت-بهره‌برداری-انتقال (Build-Operation-Transfer) مابین فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و سرمایه گذار انجام شد. موضوع طرح ایجاد ترمینال CIP (Commercially-Important-Person) و ارائه خدمات ارزش افزوده به مسافران بود. سرمایه گذاری سرمایه گذار در زمین فراهم شده نزدیک ترمینال مسافری بود. در مقابل سرمایه گذار امتیاز بهره برداری از منافع حاصل از مجموعه احداث شده را برای مدت معین تحصیل می نمود.

این طرح منجر به قرارداد گردید و در حال حاضر مجموعه CIP فرودگاه امام به بهره برداری رسیده است.