این پروژه با هدف انعقاد قرارداد ساخت-بهره‌برداری-انتقال (Build-Operation-Transfer) مابین فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و سرمایه گذار انجام شد. موضوع طرح سرمایه گذاری در ایجاد فضاهای تبلیغاتی و بهبود زیرساخت تبلیغات فرودگاهی در کنار سرمایه گذاری در برخی دیگر زیرساختهای موردنیاز فرودگاه بود. به منظور بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری، در ازای آن پیشنهاد شد که عواید استفاده از تبلیغات Indoor و Outdoor برای مدت معین توسط فرودگاه به سرمایه گذار منتقل گردد.