این طرح با هدف ارائه پیشنهاد به یکی از شرکتهای معتبر تولیدکننده پمپهای نفت و گاز به منظور اخذ نمایندگی تدوین گردید. با توجه به مرحله ای که مذاکرات در آن قرار داشت، که ملاقات ابتدایی و صحبتهای اولیه را شامل می شد، طرح مذکور شامل یک مرور کلی بر بازار، مشتریان و جذابیت های حضور در ایران بود.
گزارش به زبان انگلیسی تهیه شده است و سرفصل های اصلی این طرح به صورت زیر است:
Iran at a glance
Market Overview
Key players of oil and gas industry
Legal environment
Competitive landscape
Business Profile
Cooperation Proposal