این طرح به منظور اخذ نمایندگی آبگرمکن های خورشیدی (Solar water heating system) از یک شرکت آلمانی تدوین گردید و در برگیرنده برآورد بازار بالقوه این تجهیزات در ایران و مروری بر قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه بود. پس از انجام مذاکرات کارفرما موفق به کسب نمایندگی شرکت مذکور گردید.

با توجه به درخواست کارفرما طرح به زبان انگلیسی تدوین گردید.

فهرست مطالب گزارش

Table of Contents
۱) Executive Summary ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
۲) Iran Country Overview ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
۳) Global Trends in Solar Heating ……………………………………………………………………………………………………. 9
۴) Iranian Solar Heating Industry …………………………………………………………………………………………………… 14
۵) Macro Environment Analysis …………………………………………………………………………………………………….. 21
۶) SWHS Market Acceptance Assessment ……………………………………………………………………………………… 27
۷) Demand Forecast ……………………………………………………………………………………………………………………… 36
۸) Competitive Landscape …………………………………………………………………………………………………………….. 48
۹) Import Process and its Expenses ……………………………………………………………………………………………….. 57
Appendix 1: New Entrants and Patents in SWHS Industry
Appendix 2: Climate Map of Iran
Appendix 3: WHS by Fuel Type and Province-Urban Areas Only
Appendix 4: Central Heating Systems by Province
Appendix 5: Solar Absorbers
Appendix 6: Abbreviations and acronyms