در این پروژه مطالعاتی که با هدف تحلیل بازارهای هدف یکی از شرکتهای معتبر حوزه ساختمان صورت گرفت، بر مبنای شاخصهای جمعیت شناختی و برآورد عرضه و تقاضا تخمینی از میزان جذابیت ساخت و ساز در هر یک از ۱۰ شهر ارائه گردید.