این گزارش به منظور تحلیل موقعیت رقابتی فناوری روشنایی LED در مقابل فناوری های رقیب نظیر لامپهای التهابی یا کم مصرف (CFL) تدوین گردید و در آن ضمن نگاهی به روند تغییرات فناوری و تقاضای لامپها و چراغهای LED و وضعیت پیشرانه های تقاضا در داخل کشور، بر مبنای یک مدل مالی برآوردی از میزان تقاضای این گونه از لامپها در بازار عام روشنایی و نیز بازارهای خاص (Niche) ارائه گردید.

فهرست مطالب دو گزارش تهیه شده در این پروژه در ادامه آورده شده است.

فهرست مطالب گزارش اول

۱) خلاصه مدیریتی

۲) تحلیل فن آوری LED

۲-۱) معرفی فن آوری LED

۲-۱-۱) تاریخچه LED

۲-۱-۲) ساختار دیود ساطع نور

۲-۱-۳) کاربردهای LED

۲-۲) کاربرد LED در روشنایی

۲-۲-۱) فن آوری های تولید نور سفید LED

۲-۲-۲) مزایا و معایب منبع نور LED

۲-۲-۳) اجزای یک منبع نور LED

۲-۲-۴) استانداردهای محصولات LED

۳) تحلیل رقابت پذیری روشنایی LED

۳-۱) مروری بر فن آوری های روشنایی

۳-۲) امکان پذیری جایگزینی (دیدگاه فنی)

۳-۲-۱) تحلیل وضع موجود

۳-۲-۲) تحلیل روند پیشرفت فن آوری

۲-۳) توجیه پذیری جایگزینی (دیدگاه اقتصادی)

۲-۳-۱) دیدگاه کلان (دولت)

۲-۳-۲) دیدگاه خرد (مشتری)

۲-۳-۳) تحلیل روند تغییر قیمت

۲-۴) جمع بندی

۴) تحلیل بازار LED

۴-۱) تحلیل بازار LED

۴-۱-۱) وضعیت سال ۲۰۰۴

۴-۱-۲) وضعیت سال ۲۰۰۸

۴-۱-۳) پیشرانه های تغییر بازار

۴-۱-۴) پیش بینی روند بازار LED

۴-۲) تحلیل بازار روشنایی

۴-۲-۱) تحلیل فرصتهای موجود

۴-۲-۲) تحلیل روند آینده

۵) تحلیل زنجیره عرضه LED

۵-۱) تحلیل صنعت LED

۵-۱-۱) مشخصه های صنعت

۵-۱-۲) تحلیل رقابت

۵-۲) روابط تولیدکنندگان اصلی

۵-۲-۱) تولیدکنندگان اصلی در زنجیره تولید

۵-۲-۲) تولیدکنندگان اصلی بر مبنای درآمد

۵-۲-۳) حق امتیازهای اعطاشده

۶) پیوستها

 

فهرست مطالب گزارش دوم

۱) خلاصه مدیریتی

۲) تحلیل تحولات صنعت روشنایی LED

٢-١) تحلیل روند بازار روشنایی LED

٢-١-١) تغییرات در بازار روشنایی

٢-١-٢) تغییرات در بازار روشنایی LED

٢-١-٣) تغییر در ساختار زنجیره ارزش

٢-١-۴) نقش دولت‌ها در توسعه بازار LED

٢-٢) تحلیل روند جایگزین‌پذیری LED

٢-٢-١) مقایسه LED و گزینه‌های جایگزین

٢-٢-٢) تحلیل طول عمر شرکت اسرام

٢-٢-٢) تغییرات هزینه تولید لامپ/چراغ LED

٢-٢-٣) مروری بر لامپ‌های LED موجود بازار

٢-٣) روند حرکتی بازیگران اصلی صنعت روشنایی

٢-۴) جایگاه چین در صنعت LED

٢-۴-١) خاور دور-یکی از قطب‌های صنعت LED

٢-۴-٢) مروری بر صنعت LED چین

٢-۴-٣) توانمندی چین در تولید چیپ

٣) تحلیل صنعت روشنایی LED ایران

٣-١) تحلیل محیط خرد صنعت LED

٣-١-١) مشتریان

٣-١-٢) تأمین کنندگان

٣-١-٣) تازه واردان

٣-١-۴) ساختار رقابت

٣-١-۵) محصولات جایگزین

٣-٢) تحلیل محیط کلان صنعت روشنایی

٣-٢-١) عوامل اقتصادی

٣-٢-٢) سیاسی و قانونی

٣-٢-٣) عوامل اجتماعی-فرهنگی

٣-٢-۴) تکنولوژی

۴) پیش‌بینی بازار روشنایی LED ایران

۴-١) پیش بینی بازار مصارف عام روشنایی LED

۴-١-١) برآورد تقاضای لامپ بر مبنای تقاضای جهانی

۴-١-٢) محاسبه تقاضای لامپ بر مبنای آمارهای داخلی

۴-٢) بازارهای خاص  روشنایی

۴-٢-١) جایگزینی چراغ‌های HID و التهابی

۴-٢-٢) کاربرد در اماکن تجاری

۴-٢-٣) چراغهای سالنهای ورزشی

۴-٢-۴) لامپ‌های اماکن مذهبی

۴-٣) بررسی فرصت‌های موجود

۴-۳-١) فرصت‌ها

۴-۳-٢) تهدیدها

۴-۳-٣) راهکارهای پیشنهادی

۶) پیوستها

پیوست ١: بررسی شرکت Philips

پیوست ٢: بررسی شرکت  GE

پیوست ٣: بررسی شرکت  Osram

پیوست ۴: بررسی شرکت  Nichia

پیوست ۵: بررسی شرکت  Cree

پیوست ۶: بررسی شرکت  Everlight

پیوست ٧: برچسپ مشخصات لامپ‌های LED

پیوست ٨: دسته بندی انشعاب های شرکت برق

پیوست ٩: فهرست تفصیلی مشترکان عمومی شرکت برق

پیوست ١٠: مدل تحلیل اقتصادی جایگزینی LED با سایر لامپها

پیوست ١١: آیین نامه های دولت در خصوص مصرف برق

پیوست ١٢: فهرست شرکتهای تولیدی لامپ و چراغ ایران

پیوست ١٣: فهرست فروشندگان LED (معمولی و پاور)

پیوست ١۴: آمار شرکتهای تولید و مونتاژ لامپ کم مصرف و LED

پیوست ١۵: فهرست مشخصات رقبا

پیوست ١۶: متن استاندارد LED ایران