این گزارش به منظور تعریف مدل کسب و کار و تدوین بیزنس پلن به منظور ارائه خدمات حقوقی و قراردادی به صورت برونسپاری (Outsourcing) تدوین گردید.

سرفصلهای گزارش به شرح زیر است.

خلاصه مدیریتی

۱) مروری بر صنعت برون‌سپاری

۱-۱) تعریف محدوده صنعت

۱- ۱-۱) تعریف برونسپاری

۱-۱-۲) بخش‌‌بندی بازار برون‌سپاری

۱-۲) تحلیل صنعت برون‌سپاری فرآیند

۱-۲-۱) وضع کنونی

۱-۲-۲) آینده صنعت

۱-۳) برون‌سپاری فرآیند حقوقی

۱-۳-۱) بازار خدمات حقوقی

۱-۳-۲) برون‌سپاری در خدمات حقوقی

۱-۴) پیشرانه‌‌ها و موانع برون‌سپاری

۱-۴-۱) پیشرانه‌های برون‌سپاری

۱-۴-۲) موانع برون سپاری

۱-۵) شناسایی گزینه‌های مناسب برون‌سپاری

۱-۵-۱) فرآیند برون‌سپاری

۱-۵-۲) پارامترهای شناسایی گزینه‌های برون‌سپاری

۱-۶) عوامل کلیدی موفقیت

۱-۶-۱) عوامل مرتبط با محصول/خدمت

۱-۶-۲) بازاریابی

۱-۶-۳) عوامل مرتبط با قرارداد همکاری

۲) مدل‌های تجاری برون‌سپاری

۲-۱) مدل خدمات برون‌سپاری امور حقوقی

۲-۱-۱) خدمات پایه

۲-۱-۲) خدمات تکمیلی

۲-۲) مدل همکاری کارگزار و خدمت‌گیرنده

۲-۲-۱) میزان پوشش خدمات

۲-۲-۲) محل ارائه سرویس

۲-۲-۳) نوع تعامل بین دریافت کننده و ارائه دهنده خدمت

۲-۳) مدل خلق ارزش برون‌سپاری

۲-۳-۱) کاهش هزینه

۲-۳-۲) شایستگی کلیدی

۲-۳-۳) تحول

۲-۴) مدل‌های قیمت‌گذاری

۲-۴-۱) قیمت‌گذاری سنتی

۲-۴-۲) شراکت در ریسک / پاداش

۲-۴-۳) مدل‌های قیمت‌گذاری شراکت در بازده

۲-۴-۴) مدل‌های قیمت‌گذاری برون‌سپاری امور حقوقی

۲-۵) مدل مشتریان برون‌سپاری امور حقوقی

۲-۵-۱) خدمات حقوقی به شرکت‌های تجاری

۲-۵-۲) ارائه خدمات به دفاتر حقوقی

۳) پیوست‌ها

پیوست ۱: چک‌لیست برون‌سپاری

پیوست ۲: بررسی موردی خدمات امور حقوقی کارگزاران