این طرح با هدف امکانسنجی و ارزیابی اقتصادی تولید یکی از فناوریهای نوین ساخت ساختمان با استفاده از دیوارهای پیش ساخته و راه اندازی کارخانه تولید این دیوارها در ایران انجام گردید.