در این پروژه که با هدف انعقاد قرارداد سرمایه گذاری تعریف گردید، یک شرکت شوینده که با فرمولهای اختصاصی به تولید نوع خاصی از شوینده می پردازد. در طول این پروژه با شناختی که نسبت به فعالیتهای شرکت مذکور و صنعت شوینده به دست آمد جریان نقدی سالهای آتی شرکت در چند سناریو پیش بینی گردید و با استفاده از روشهای جریان نقدی تنزیل شده (Discounted Cash Flow – DCF) و ضرایب (Multiples) ارزش شرکت برآورد گردید.

به درخواست کارفرما این گزارش به زبان انگلیسی تدوین ارائه گردید.