مدلسازی مالی و امکانسنجی BOT پارکینگ فرودگاه-امام-خمینی

این پروژه با هدف انعقاد قرارداد ساخت-بهره‌برداری-انتقال (BOT) مابین فرودگاه و سرمایه گذار انجام شد. موضوع طرح ایجاد مجموعه پارکینگ طبقاتی و فضاهای اداری و تجاری با سرمایه گذاری سرمایه گذار در زمین فراهم شده نزدیک بخش بار فرودگاه بود. در مقابل سرمایه گذار امتیاز بهره برداری از منافع حاصل از مجموعه احداث شده را…