صندوق سرمایه‌گذاری پروژه نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و به جمع آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین اشاره شده در اساسنامه صندوق، می پردازد.

استفاده از منابع صندوق سرمایه‌گذاری پروژه که یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار در شرف تشکیل و تاسیس است، به‌تازگی به‌عنوان روش جدید تامین مالی پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته است.

 

هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران ومتقاضیان سرمایه‌گذاری و اختصاص وجوه جمع‌آوری شده به ساخت و مرحله بهره‌برداری رساندن انواع پروژه‌های دارای توجیه صنعتی و معدنی، نفت و پتروشیمی و… است. وجوه صندوق سرمایه‌گذاری پروژه فقط برای راه‌اندازی پروژه‌های پیش‌بینی شده در طرح‌های توجیهی و هزینه‌هایی که در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پیش‌بینی شده است، پرداخت می‌شود.

 

هزینه‌های ساخت پروژه که شامل تمامی هزینه‌های اجرای پروژه است، مسئول اجرای هر مرحله و مبلغی از کل هزینه ساخت که برای اجرای آن مرحله باید به وی پرداخت شود و همچنین زمان‌بندی اجرای هر مرحله و جریمه‌های تاخیر، در قالب امیدنامه بای تهیه‌و‌ارائه‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به منظور انجام پروژه موردنظر خود در چارچوب اساسنامه و با رعایت مقررات، یک شرکت سهامی خاص به نام «شرکت پروژه» تاسیس می‌کند که آن شرکت، پس از تکمیل و آغاز مرحله بهره‌برداری تبدیل به یک شرکت سهامی عام شده و در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرش و قابل معامله می‌شود. پس از ساخت پروژه و با تبدیل به سهامی عام شدن و عرضه شدن سهام شرکت، فعالیت صندوق پایان پذیرفته، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت پروژه منتقل شده و به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، به همان نسبت، سهام شرکت پروژه واگذار می‌شود.

 

شرکت‌پروژه، براساس یک قرارداد با صندوق، انجام کل مراحل اجرای پروژه را با مشخصات، کیفیت، زمان‌بندی و با دریافت مبالغ مندرج در طرح توجیهی را برعهده دارد. تعدیل هزینه‌های پیش‌بینی‌شده انجام پروژه نیز تنها با تایید مجمع صندوق امکانپذیر است.

به دلیل اینکه فعالیت صندوق به‌وسیله حسابرس صندوق نظارت می‌شود، احتمال سوءاستفاده از سرمایه صندوق، کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذار می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را در هر زمان از طریق فروش به بازارگردان یا اشخاص دیگر به نقد تبدیل کند.

 

بازارگردان براساس اساسنامه و مقررات مربوط، هر روز قیمت‌های خود را در بورس یا بازار خارج از بورس مربوط برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، اعلام می‌کند. سرمایه‌گذار می‌تواند همواره اطلاعات مربوط به صندوق و پروژه صندوق را از طریق سایت بورس دریافت کند. دراین سایت، پیشرفت پروژه در هر ماه و صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق منتشر می‌شوند.

 

ازجمله مزیت‌های دیگر صندوق پروژه این است که شرکت‌ها به منظور افزایش سرمایه، ممکن است درگیر الزامات قانون تجارت شوند و این فرآیند زمان‌بر باشد. این در حالی است که صندوق‌ها ملزم به رعایت مفاد مربوط نیستند. بنابراین افزایش سرمایه صندوق در زمان کمتری انجام خواهد شد.

 

قابلیت انعطاف در طراحی ساختار حقوقی صندوق پروژه، به‌دلیل تعیین ضوابط ناظر بر تشکیل و فعالیت در اساسنامه این صندوق‌ها، موجب جلوگیری از تسری ریسک پروژه به مالکان آن خواهد شد و وظایف تخصصی اجرایی و نظارتی به‌وسیله اشخاص حقوقی مختلف به عنوان ارکان صندوق انجام خواهد شد.

 

مطابق تبصره «۱» ماده «۷» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب آن قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند «۲۴» ماده «۱» قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف هستند و برای نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

 

خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق، از طریق هر یک از کارگزاران فعال در بورس یا بازار خارج از بورس مربوط، امکانپذیر خواهد بود. درصورتی‌که افزایش سرمایه صندوق به ارزش بازار واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، فرآیند مربوط به‌وسیله مدیر صندوق تهیه و پس از تایید سازمان بورس، اجرا خواهدشد.

 

مزایای صندوق پروژه

کاهش زمان افزایش سرمایه:

– زمان بندی و مبالغ افزایش سرمایه صندوق در امیدنامه صندوق درج می شود.

– کاهش مدت پذیره نویسی

– عدم نیاز به ثبت تغییرات سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها.

 

جدایی مالکیت از مدیریت:

– اداره صندوق توسط مالکان بیش از ۱ % کل واحدهای سرمای هگذاری )مجمع صندوق(

کنترل ریسک پروژه و جلوگیری از تسری ریسک پروژه به مالکان آن )به دلیل وجود شخصیت حقوقی

مستقل(

– افزایش شفافیت سرمای هگذاری در پروژ هها

– ایجاد امکان فرایندهای تسویه پروژ ههای

– تخصصی شدن تأمین مالی پروژ هها از طریق ایجاد، انباشت دانش تأمین مالی

– افزایش نقد شوندگی و امکان تدوین استراتژی خروج از پروژه برای سرمای هگذاران

– عدم نیاز به وثایق رهنی

– امکان تأمین مالی بدون در نظر گرفتن محدودی تهای ترازنامه ای صاحبان پروژه

– امکان بهره مندی از مزایای مالیاتی قانونی صندوق های سرمایه گذاری

– معافیت مالیاتی برای نقل و انتقال واحدهای صندوق پروژه

فایل های مربوط به صندوق سرمایه گذاری/پروژه

برچسپهای نوشته

About the author