فایل ارائه شده مربوط به دوره آموزشی ارزیابی طرح کسب و کار (BP) است. این اسلایدها در دوره های متعددی برای دانشجویان و سازمانهایی منجمله مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف، مسابقه VCCUP دانشگاه صنعتی شریف، سازمان منطقه آزاد کیش ارائه شده است.
هدف از این دوره ارائه یک رویه سیسستماتیک و چهارچوبی برای ارزیابی یک طرح کسب و کار بوده است.

رئوس مطالب این ارائه عبارتند از:

 • محتوای هر یک از بخشهای یک طرح کسب و کار
  • عناصر یک خلاصه مدیریتی خوب،
  • عناصر موردنیاز برای تعریف محصول یا خدمت
  • عناصر موردنیاز برنامه مالی
  • عناصر موردنیاز برنامه عملیاتی
  • عناصر موردنیاز برنامه بازاریابی
  • ضمایم مفید در یک طرح کسب و کار
 • ویژگیهای یک طرح خوب و موفق
  • نکات کلیدی ساختاری
  • نکات کلیدی شکلی
  • نکات کلیدی محتوایی
  • نکات کلیدی در ارائه شفاهی طرح
 • روال ارزیابی طرح تجاری (Business Plan)
  • ارزیابی طرح مکتوب
  • ارزیابی مجری
  • ارزیابی توجیه پذیری
 • بررسی نمونه های موردی ارزیابی طرح ها
  • اشتباهات رایج در تعریف بیزینس مدل
  • اشتباهات رایج در تعریف محدوده کسب و کارها
  • اشتباهات رایج در نوشتن طرح بازاریابی
  • اشتباهات رایج در نوشتن طرح مالی

برچسپهای نوشته

About the author