فایل ارائه شده مربوط به دوره آموزشی تدوین طرح کسب و کار (BP) است. این اسلایدها در دوره های متعددی برای دانشجویان و سازمانهایی منجمله مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف، مسابقه VCCUP دانشگاه صنعتی شریف، سازمان منطقه آزاد کیش ارائه شده است.
شما در این دوره مفهوم مدل کسب و کار و اجزای آن را می‌آموزید. با سرفصل‌های یک طرح کسب و کار آشنا می‌شوید. با برخی چهارچوب‌های تحلیلی مفید آشنا می‌شوید.

رئوس مطالب این ارائه عبارتند از:

 • مدل کسب و کار،
  • شامل مدل درآمدی (Revenue Model)،
  • مدل خلق ارزش (Value Model)
  • مدل مشتریان (Customer Model)
  • بررسی نمونه موردی (Case study) مدلهای کسب و کار
  • نحوه ارائه مختصر یا خلاصه طرح به سرمایه گذاران (Elevator pitch)
 • برنامه بازاریابی (Marketing plan) و اجزای آن
  • پیش بینی تقاضا (Demand Forecast)،
  • بخش بندی بازار (Market Segmentation)
  • بازار هدف (Target Market)
  • تحلیل جذابیت بازار (Market attractiveness)
  • تحلیل رقبا(Competitor analysis)
  • برآورد هزینه های بازاریابی (Marketing Expenses Forecast)
  • پیش بینی فروش (Sales Forecast)
  • استراتژی ورود به بازار (Market Entry Strategy)
 • برنامه عملیاتی
  • فن‌آوری تولید
  • فرآیند تولید
  • برنامه تولید
  • تجهیزات و امکانات مورد نیاز
  • ویژگی‌های محل استقرار
  • زنجیره تأمین
  • برنامه اجرایی
 • طرح مالی (Financial Plan)
  • مدلسازی مالی (Financial Modeling)
  • پیش بینی جریان نقدی (Cash Flow Projection)
  • محاسبه و کاربردهای نرخ بازده داخلی (Internal Rate of Return-IRR)
  • محاسبه و کاربردهای دوره بازگشت سرمایه (Payback Period)
  • محاسبه و کاربردهای خالص ارزش فعلی طرح (Net Present Value – NPV)
  • محاسیه و کاربردهای نقطه سربه سر (Break Even Point analysis)
 • نکات ضروری در یک طرح تجاری حرفه ای
  • اجتناب از اشتباهات رایج
  • اصول نگارش طرح
  • نحوه تهیه یک خلاصه مدیریتی جذاب
  • و …

برچسپهای نوشته

About the author