اشتباهات رایج در نوشتن بخش مالی شامل موارد زیر است:

  • عدم ارائه ۳ بخش اصلی
  • ارائه برآوردهای فروش و سود غیر واقعی یا تامین سرمایه نشده
  • حذف نحوه محاسبات مالی
  • کم تخمین زدن هزینه و در نظر نگرفتن بودجه‌ای برای مخارج پیش‌بینی نشده
  • صرف حقوق و مخارج اداری زیاد در دوره راه‌انداری
  • پیش‌بینی بازگشت سرمایه خارج از محدوده مجاز صنعت

برچسپهای نوشته

About the author