به لحاظ مفهومی این دو با هم مشابه هستند و در واقع هدف هر دو به دست آوردن یک ارزیابی واقعبینانه از میزان جذابیت یک فرصت اقتصادی است. در ایران طرح توجیهی عمدتا در ادبیات بانکی و اخذ تسهیلات کاربرد دارد در حالی که عبارت بیزنس پلن یا طرح کسب و کار در دیگر کاربردها و به طور خاص در سرمایه گذاری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول مطابق عرف کشور ایران تاکید طرح تجاری بر روی جنبه های تحلیل بازار، راهبردهای بازاریابی، استراتژی ورود به بازار، تحلیل رقبا بیشتر از طرحهای امکانسنجی است در حالی که در دومی تاکید زیادتری روی جنبه های فنی طرح می شود و طرح بازار آن مختصرتر است.

برچسپهای نوشته

About the author