برنامه کسب و کار شرکت شامل ۸ قسمت اصلی می‌باشد:

 • خلاصه اجرایی، مدیریتی و معرفی شرکت
 • چشم انداز، ماموریت و اهداف طرح
 • تحلیل SWOT
 • طرح سازمان
 • طرح خدمات
 • طرح مخاطبین
 • طرح مالی
 • ضمائم

۱- خلاصه اجرایی، مدیریتی و معرفی شرکت

برنامه کسب و کار  معمولاً با خلاصه اجرایی، که در آن نکات برجسته طرح مطرح شده است، آغاز می‌شود.
عناوینی که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرند شامل موارد زیر می‌باشد:

 • اهداف و ضرورت ایجاد شرکت
 • بیانیه ماموریت/ ماموریت
 • کلیدهای موفقیت
 • تاریخچه شرکت
 • مدل عملیاتی مرکز (فرایند اجرایی)
 • مالکیت معنوی/ فکری
 • خدمات
 • نتایج مالی مورد انتظار
 • موقعیت محلی

۲- چشم انداز، ماموریت و اهداف طرح

 • چشم انداز طرح
 • ماموریت طرح
 • اهداف طرح

۳- تحلیل SWOT

در این بخش از برنامه کسب و کار  مهم‌ترین راهبردها و راهکارهای اولویت‌دار و عوامل حیاتی موفقیت در ایجاد و توسعه شرکت، بررسی و تحلیل قرار گیرد.

برای دستیابی به این مهم، ابتدا  فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در خارج از سازمان و در سطح کشور و سپس نقاط قوت و ضعف درون‌سازمانی مورد بررسی قرار گرفته، سپس با استفاده از یکی از فنون موجود در مدیریت راهبردی به نام تحلیل SWOT، مهم‌ترین راهبردها و راهکارها استخراج گردیده‌ است.

 • مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در فضای کشور برای ایجاد شرکت
 • مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف شرکت  برای ایجاد واحدهای مشاوره
 • راهبردهای SO با توجه به نقاط قوت و فرصت‌ها
 • راهبردهای ST با توجه به نقاط  قوت و تهدیدها
 • راهبردهای WT با توجه به نقاط ضعف و تهدیدها
 • راهبردهای WO با توجه به نقاط ضعف و فرصت‌ها
 • راهبردهای SWOT با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات

۴- طرح سازمان

طرح سازمان  موارد گوناگونی به شرح زیر را در برمی‌گیرد:

 • معرفی تیم مدیریتی و تجربیات آنها
 • نمودار سازمانی و شرح وظایف
 • راهبردهای مدیریتی و شیوه‌های اداره سازمان
 • نحوه  تعامل بخشهای مختلف شرکت
 • برنامه‌های استخدام و آموزش کارکنان
 • ضوابط پرداخت حقوق و مزایا
 • فهرستی از رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها
 • نحوه بهره‌گیری از فنّاوری اطّلاعات در فرآیندهای سازمان
 • برنامه زمان‌بندی اجرای طرح و تعیین گام‌های اجرایی اولیه

۵- طرح خدمات

در این راستا شرح موارد ذکرشده زیر از اهمیت به‌سزایی برخوردار است:

 • راهبردهای شرکت در ارائه خدمات
 • خدمات قابل ارائه توسط مرکز در هر یک از مراحل رشد  و واحدهای مشاوره
 • بیان وجه تمایز خدمات نسبت به سایر شرکتها
 • راهبرد و برنامه‌های آتی جهت توسعه و ارتقای خدمات
 • تعرفه‌های تعیین‌شده و نحوه ارایه خدمات (با یارانه, رایگان,…..) و نحوه بازگشت این هزینه‌ها
 • نحوه تأمین خدمات (برون‌سپاری و درون‌تأمینی)
 • نحوه ارزیابی میزان اثربخشی خدمات
 • نحوه بهره مندی از فنّاوری اطّلاعات در ارایه بهینه خدمات

۶- طرح مخاطبان (بازاریابی)

این طرح انواع، گستره و مشخصات مخاطبان احتمالی شرکت را بیان نموده و شامل فهرستی تفصیلی از بخش‌بندی مخاطبان، تجزیه و تحلیل آنها، نیازسنجی و… خواهد بود. این طرح می‌تواند در موفقیت شرکت نقشی حیاتی ایفا کند.

 • بخش‌بندی مخاطبان
 • نیازهای مخاطبان
 • شیوه پذیرش و ارزیابی بنگاهها
 • شیوه ارزیابی عملکرد بنگاهها

۷- طرح مالی

مهم‌ترین عناوینی که در بخش مالی برنامه کسب و کار شرکت مطرح می‌باشند، عبارتند از:

 • شاخص‌های مالی کلیدی
 • منابع و موارد استفاده از سرمایه
 • تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
 • تجزیه و تحلیل نسبت‌های تجاری
 • بیانیه سود و زیان پیش‌بینی‌شده
 • بیانیه جریان نقدینگی
 • ترازنامه
 • بیانیه درآمد و طرح‌های بلند مدت
 • طرح خرید (مواد اولیه و تجهیزات)
 • مدیریت وام

۸- ضمائم

ضمائم برنامه کسب و کار به قرار ذیل می‌باشد:

  • کاربرگ‌های اجرایی
  • اسناد و مدارک پشتیبانی
   • در صورتی که قبلاً امتیازی کسب شده، آماده‌ کردن یک نسخه از قرارداد اعطای امتیاز و تمام مدارک پشتیبانی که توسط امتیازدهنده تهیه شده است.
   • یک نسخه از مجوزها و دیگر مدارک قانونی
   • یک نسخه از مشخصات سرمایه‌گذارهای اصلی
   • یک نسخه از مشخصات مؤسسان و مدیران مرکز
   • رونوشت نامه‌های درخواست از طرف متقاضیان خدمات مرکز
   • یک نسخه از موافقتنامه‌ها و قراردادها با سرمایه‌گذاران
   • اساسنامه
   • رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها
 • برنامه زمانبندی اجرای طرح و انجام فعالیتها

برچسپهای نوشته

About the author