بررسی مدل‌های کسب و کار الکترونیکی و تاثیر فناوری مخابرات سیار بر توسعه آنها

سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش، آذرماه ۱۳۸۶، دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود

برچسپهای نوشته

About the author