ارائه مدل کسب و کار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت

چکیده

در این مقاله ضمن تعریف مدل، به مزایای مدل‌سازی کسب و کار اشاره شده است. سپس با توجه به برخی شرایط حاکم بر مشاوره مدیریت ایران، مهمترین محدودیت یا چالشی که این بازار با آن مواجه است، بیان شده است. از آنجا که در دل هر محدودیتی، فرصتی نهفته است، می‌توان به شرایط حاکم بر بازار مشاوره ایران به عنوان فرصتی مناسب برای خلق یک مدل کسب و کار کارآمد نگریست. به منظور شناخت و ترسیم مدل کسب و کار فوق، تکنیک e3 Value که یکی از تکنیک‌های مدل‌سازی کسب و کار الکترونیک است معرفی شده و سپس مبنای مدلسازی کسب و کار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت ایران قرار گرفته است.

دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTM)، اسفندماه ۱۳۸۴

دانلود

برچسپهای نوشته

About the author