راهکارهای تامین سرمایه

پروژه های ما

 • طرح کسب و کار جذب سرمایه
 • طرح کسب و کار اخذ تسهیلات صندوق توسعه نوآوری و شکوفایی
 • طرح توجیهی اخذ وام
 • بررسی و اصلاح طرح کسب وکار
 • فروش کسب و کار/فناوری پروژه
 • مشاوره قراردادی-حقوقی
 • تدوین طرح کسب و کار
 • طراحی مدل تامین مالی
 • تدوین طرح بازاریابی
 • ارزیابی فرصت های خارجی
 • تدوین پروفایل طرح کسب و کار
 • مشاوره پذیرش در بورس
 • مشاوره قراردادی-حقوقی
 • ارزیابی طرح های کسب و کار
 • تحقیقات بازار (بازارشناسی)
 • طراحی مدل مالی قرارداد مشارکت
 • طراحی مدل مالی قرارداد BOT
 • شناسایی و پیشنهاد گزینه های جذاب
 • ارزشگذاری
 • مشاوره قراردادی-حقوقی
 • طرح توجیهی تاسیس نهادهای مالی
 • طرح توجیهی انتشار ابزارهای مالی
 • امیدنامه
 • ارزشگذاری سهام
 • ابزار
 • گزارش های آماده صنایع
 • خدمات قراردادی-حقوقی

خدمات ما

 • جهاد دانشگاه صنعتی شریف

کارفرمایان ما